Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
kontakty

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

I.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., IČO 269 13 216, se sídlem Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uh. Hradiště, (dále též „SÚS Slovácka“)

kontaktní e-mail: sus@sus.uh.cz, tel.: +420 572 434 221

zastoupený: Ing. Michalem Hanačíkem, jednatelem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SÚS Slovácka nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Referent správy osobních údajů: Ing. Lucie Halásová, halasova@susuh.cz

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: SÚS Slovácka nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované zpracování: SÚS Slovácka neprovádí automatizované zpracování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

II.
PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • plnění smlouvy;
  • plnění právních povinností SÚS Slovácka;
  • oprávněný zájem SÚS Slovácka (např. videonahrávky fyzických osob pořízené v prostorách SÚS Slovácka – oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti a ochrana majetku SÚS Slovácka).
  • souhlas se zpracováním osobních údajů.
III.
DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje SÚS Slovácka zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně dle spisového a skartačního řádu.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, SÚS Slovácka zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu SÚS Slovácka, zpracovává SÚS Slovácka osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Záznamy z kamerového systému SÚS Slovácka zpracovává po dobu maximálně 18 dnů.

IV.
ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SÚS Slovácka získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou v prostorách SÚS Slovácka umístěné kamerové systémy, o jejichž umístění jsou fyzické osoby vždy informovány informačními cedulemi.

V.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SÚS Slovácka nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Smluvními zpracovateli osobních údajů jsou:

Název společnosti Sídlo Oblast spolupráce
AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s. r. o. 253 03 040 Smetanova 2401
760 01 Zlín
správce počítačové sítě
SOFT-PC 27539491 Nad Dubinkou 1631, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zajištění softwaru pro zpracování mezd a finančního účetnictví
R ALTRA spol. s r. o. 25676326 Čimická 819/86a, 182 00 Praha 8 monitorování vozidel SÚS Slovácka
       
GOLDCARD, spol. s r. o. 15531287 Větrná 401, Sady, 686 05 Uherské Hradiště zajištění docházkového systému

VI.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout