Základní poslání společnosti

Společnost byla založena k provádění údržby silnic I. tříd, II. a III. tříd. Toto základní poslání hodlá firma dodržovat i do budoucna. Navazuje tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová.

Charakter prací společnosti je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek.

Dále společnost provádí běžnou zimní údržbu i na místních a účelových komunikacích pro obecní úřady a jiné investory, dále opravy a údržbu mostů, propustků, chodníků a podobných silničních objektů a jejich příslušenství.