1. HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště, vznikla v roce 2003 transformací z příspěvkové organizace Zlínského kraje – Správy a údržby silnic Uherské Hradiště.
Zakladatelem a jediným společníkem je Zlínský kraj, který na 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje svým usnesením č. j. 470/Z 19/0, ze dne 17. září 2003 schválil založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, a to zejména za účelem údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje.
Společnost působí zejména na území okresu Uherského Hradiště a zajišťuje zimní údržbu a běžnou letní údržbu na komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje – silnice II. a III. tříd (celkem 402,8 km) a ve vlastnictví České republiky – silnice I. tříd (122,2 km).

Historie v datech
2003 – současnost Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
2001 – 2003 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, příspěvková organizace
1991 – 2001 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, státní příspěvková organizace, zřízena Ministerstvem dopravy ČR
do roku 1991 Okresní správa silnic v Uherském Hradišti

 

2. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena k provádění údržby silnic I. tříd, II. a III. tříd. Toto základní poslání hodlá firma dodržovat i do budoucna. Navazuje tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová.
Charakter prací společnosti je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek.
Dále společnost provádí běžnou zimní údržbu i na místních a účelových komunikacích pro obecní úřady a jiné investory, dále opravy a údržbu mostů, propustků, chodníků a podobných silničních objektů a jejich příslušenství.

 

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Dodací a fakturační adresa společnosti
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
Pivovarská 514
686 11 Uherské Hradiště

IČ: 26913216
DIČ: CZ26913216
Bankovní spojení:

UniCredit Bank, a. s. – č. účtu: 1387424944/2700

Telefon: 572 545 121
E-mail: sus@susuh.cz
Web: www.susuh.cz
ID datové schránky: yrh3uzt
Společnost zastupuje jednatel Ing. Michal Hanačík.
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 44642.

Referent správy osobních údajů: Ing. Lucie Halásová

 

4. VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Michal Hanačík
jednatel společnosti
tel.: 572 434 220
e-mail: hanacik@susuh.cz

 

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Celá společnost je místně rozdělena na dvě střediska – Uherské Hradiště a Uherský Brod, která zabezpečují správu a údržbu komunikací ve svých okresech.
Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti, místní části Jarošov. V této budově, postavené v roce 2000 a oceněné v témže roce jako Stavba roku, sídlí vedení společnosti, cestmistrovství a polovina mechanizačního parku.
Druhé cestmistrovství je umístěno v Uherském Brodě v ul. Prakšická. Toto středisko spravuje druhou polovinu mechanizačního parku.